Libraries
 

Contact Information
  
last updated: 2/8/2005

Historic and Chinese Books Collection (Public Health Library)

Historic and Chinese Book CollectionTitle: Aolinpike yun dong yu jian zhu / Wang Huizhai, Lei Li bian zhu.
Author: Wang, Huizhai.
Published: Beijing : Da zhong wen yi chu ban she, 2000.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV721.9 .W36 2000
Search IUCAT for Availability

Title: Da ti yu guan
Author: Hu, Xiaofeng.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Duan dao shen gong / Shao Faming bian zhu.
Author: Shao, Faming.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1996.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1150.7 .S43 1996
Search IUCAT for Availability

Title: Gen zhuan jia lian ping pang qiu / Cai Jiling ... [et al.] bian zhu.
Author: Cai, Jiling.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1999.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1005 .C34 1999
Search IUCAT for Availability

Title: Ji jian
Author: Guo jia ti wei ji jian bian xie zu.
Published: Ren min ti yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Jiang hu da dou san shi liu du shou / Shao Faming bian zhu.
Author: Shao, Faming.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1993 (1997 printing).
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .S454 1993
Search IUCAT for Availability

Title: Kang bao jue ji : Li Xiaolong zhi bao zi wei shu / Li Tao bian zhu.
Author: Li, Tao.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1999.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .L526 1999
Search IUCAT for Availability

Title: Li Xiaolong duan gun ji ji fa / Gao Hongpeng bian zhu.
Author: Gao, Hongpeng.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1114.6 .G36 1997
Search IUCAT for Availability

Title: Li Xiaolong ke di jue ji / Wang Honghui bian.
Author: Wang, Honghui.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1114.6 .L48 1997
Search IUCAT for Availability

Title: Lun ren ti ke xue
Author: Qian, Xuesen
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Ping pang qiu ji qiao tu jie / Tang Jianjun bian zhu.
Author: Tang, Jianjun.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 2001.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1005 .T36 2001
Search IUCAT for Availability

Title: Ping pang qiu jiao xue yu xun lian / Su Piren bian zhu.
Author: Su, Piren.
Published: Beijing Shi : Ren min ti yu chu ban she, 1995 (2000 printing).
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1005 .S86 1995
Search IUCAT for Availability

Title: Qin na yu fan qin na / Du Zhongxun, Du Zhengao zhu.
Author: Du, Zhongxun.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1988 (1995 printing).
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .D87 1988
Search IUCAT for Availability

Title: Shen zhao ke di / Han Jianzhong bian zhu.
Author: Han, Jiazhong.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .H36 1995
Search IUCAT for Availability

Title: Shi yong qin na fa / Han Jianzhong zhu.
Author: Han, Jiazhong.
Published: Beijing : Ren min ti yu chu ban she, 1999.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .H3625 1999
Search IUCAT for Availability

Title: Shi zhan da fa zhao zhao jue / Wan Hankui bian zhu.
Author: Wan, Hankui.
Published: Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1998 (1999 printing).
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1102.7.S82 W36 1998
Search IUCAT for Availability

Title: Shi zhan fang shen quan / Lu Weiguang bian zhu.
Author: Lu, Weiguang.
Published: Haikou Shi : Hainan she ying mei shu chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1111 .L87 1995
Search IUCAT for Availability

Title: Shi zhan na fa zhao zhao jue / Wu Xinliang bian zhu.
Author: Wu, Xinliang.
Published: Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1999.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1102.7.H64 W88 1998
Search IUCAT for Availability

Title: Shi zhan shuai fa zhao zhao jue / Wu Xinliang bian zhu.
Author: Wu, Xinliang.
Published: Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1998.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1100.7.A2 W78 1998
Search IUCAT for Availability

Title: Shi zhan ti fa zhao zhao jue / Wu Feilong bian zhu.
Author: Wu, Feilong.
Published: Beijing : Beijing ti yu xue yuan chu ban she, 1998.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1102.7.K52 W84 1998
Search IUCAT for Availability

Title: Tai ji quan san ji ji fa / Su Yun bian zhu.
Author: Su, Yun.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV505 .S8 1995
Search IUCAT for Availability

Title: Tai quan tan mi / Tong Qinghui bian yi.
Author: Tong, Qinghui.
Published: Shenyang Shi : Shenyang chu ban she, 1991.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1114.65 .T66 1991
Search IUCAT for Availability

Title: Ti yu jing ji xue
Author: Zhang, Yan.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Ti yu mei xue
Author: Hu, Xiaoming.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Ti yu xue
Author: Zhou, Xikuan.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Ti yu xue yuan jiao yu jiao xue gai ge shi jian yu tan suo
Author: Yang, Hua.
Published: Ren min ti yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Tu shou duo bi shou / Du Zhongxun, Du Hong bian zhu.
Author: Du, Zhongxun.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1996.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .D872 1997
Search IUCAT for Availability

Title: Wu huan qi xia de you ling / Zhao, Chengyu ... [et al.] zhu.
Author: Zhao, Chengyu.
Published: Beijing : Zhi shi chu ban she, 2000.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: RC1230 .Z53 2000
Search IUCAT for Availability

Title: Xue xiao ti yu li lun yu yan jiu / Zhu bian Wang Zeshan.
Author: Wang, Zeshan.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV651 .X84 1995
Search IUCAT for Availability

Title: Yun dong jing sai xue
Author: Liu, Jianhe.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Yun dong xing gu ge ji pi lao ji li yan jiu / Tian Ye zhu.
Author: Tian, Ye.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1998.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: QP321 .T53 1998
Search IUCAT for Availability

Title: Yun dong xue
Author: Zhou, Xikuan.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Yun dong yuan xuan cai xue
Author: Xie, Yanqun.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Zhong guo wu shu shi
Author: Guo jia ti wei wu shu yan jiu yuan.
Published: Ren min ti yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Zhong guo wu shu wen hua gai nian
Author: Kuang, Wennan.
Published: Sichuan jiao yu chu ban she
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: Categorization (in Progress)
Search IUCAT for Availability

Title: Zhong shen ti yu : xian dai ren sheng huo fang shi de yi zhong zhui qiu / Zhu bian Wang Zeshan.
Author: Wang, Zeshan.
Published: Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 1994.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV651 .Z57 1994
Search IUCAT for Availability

Title: Zhongguo nei jia quan / Lu Weiguang bian zhu.
Author: Lu, Weiguang.
Published: Haikou Shi : Hainan she ying mei shu chu ban she, 1995.
Library: Blmgtn - HPER Library (B-HPER)
Location: Rare
Call Number: GV1112 .L875 1995
Search IUCAT for Availabilitylast updated: 2/8/2005