Libraries
 

Contact Information
  
  • Librarian for Slavic and East European Studies: Wookjin Cheun
  • Location: Herman B Wells Library E560
  • Phone: (812) 855-9413
Libraries & Subjects
  
last updated: 12/5/2011

BHRZ Collection-full periodical list

Acta Universitatis Lodziensis = Zeszyty naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Seria III, Nauki ekonomiczne
Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka: miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
BIT panorama
Biuletyn informacji wewnętrznej
Biuletyn
Biuletyn bibliograficzny
Biuletyn Biura Historyczego CRZZ
Biuletyn CRZZ
Biuletyn historyczny
Biuletyn informacyjno-prasowy
Biuletyn informacyjny
Biuletyn informacyjny
Biuletyn informacyjny
Biuletyn informacyjny (na prawach rękopisu)
Biuletyn informacyjny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Biuletyn informacyjny CRZZ
Biuletyn informacyjny Federacja Sportowa "Sparta"
Biuletyn informacyjny przęglad prasy
Biuletyn informacyjny PTTK
Biuletyn informacyjny szkolnictwa zawodowego. BISZ
Biuletyn informacyjny związek zawodowy pracowników kolejowych PRL
Biuletyn informacyjny ZZPR
Biuletyn informacyjny: dla rad robotniczych i rad zakładowych
Biuletyn informacyjny: Glówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Biuletyn informacyjny: wychowanie fizyczne, sport, wypoczynek, turystyka
Biuletyn informacyjny: Zarząd Okręgowy Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie
Biuletyn informacyjny: zespół łączności międzynarodowej CRZZ
Biuletyn informacyjny: Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki
Biuletyn informacyjny: Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia PRL
Biuletyn Komisji Centralnej: Związku Pracowniczych Organizacji Zawodowych
Biuletyn prezydium ZGZZ PHiS
Biuletyn robotniczy
Biuletyn techniczny
Biuletyn V zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej
Biuletyn VI zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej
Biuletyn VI zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej
Biuletyn Związku Kól Historyków Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej
Biuletyn Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych
Biuletyn Zarządu Glównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu

          Terenowego
Bolgarskie Profsoiuzy
Bryza: biuletyn informacyjny polskiej żeglugi morskiej
Bulletin d'information des syndicats polonais
Bulletin statistique du Ministère des finances = Statistical bulletin of the Ministry of Finance
Bulletin: Trade Unions International of Workers in Energy
Czlowiek i miasto: Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Dwutygodnik
Droga
Drogowiec: organ Związku Zawodowego Pracowników Drogowych R.P.
Drogownictwo: czasopismo poswięcone zagadnieniom wiedzy drogowej, mostowej i przemysłu drogowego
Energetyk: pismo Związku Zawodowego Energetyków, odznaczonego Orderem Sztandaru Pracy i Klasy
Gazeta cukrownicza : organ Stowarzyszenia Techników Cukrowników i Zjednoczenia Przemyslu Cukrowniczego ; miesiecznik poswięcony sprawom technicznym przemysłu cukrowniczego
Gewerkschaftsstimme: Organ der Christlichen Gewerkschaften in Polen
Głos lasu: organ Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego
Głos leśnika i drzewiarza : miesięcznik : organ Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu

          Drzewnego
Głos nauczycielski: centralny organ Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiégo
Głos pracy: organ Centralnej Rady Związków Zawodowych
Górnik
Gromada: miesięcznik instrukcyjny OMTUR
Horyzont: biuletyn informacyjny
Horyzont: miesięcznik
Horyzont: Społeczno-gospodarczy dwutygodnik morski
Informacja
Informacja (Biuletyn informacyjny): Związek Zawodowy Pracowników Energetyki w Polsce
Informacja wewnętrzna
Informacja (Wydział Zagraniczny CRZZ)
Informator dla kronikarzy zakładowych
Kolejarz związkowiec
Komunikat ekspresowy
Kratie Novosti VFP (Vsemirnaia Federatsiia Profsoiuzov)
Kronika
Kultura i życie: miesięcznik społeczno-kulturalny związków zawodowych
Kwartalnik historii ruchu zawodowego: czasopismo Biura Historycznego CRZZ
Łączność: tygodnik pracowników łączności
Magazyn hutniczy: tygodnik społeczno-zawodowy
Materiały informacyjne
Materialy informacyjne: związek zawodowy pracowników spółdzielczości pracy zarząd glówny
Materiały informacyjne: związek zawodowy transportowców i drogowców PRL
Metalowiec: organ Zarządu Glównego Centralnego Związku Zawodowego Metalowców w Polsce
Motoryzacja
Nasze życie: dwutygodnik związku zawodowego pracowników przemysłu włókienniczego odzieżowego i

          skorzanego w Polsce
Neuer Weg: Halbmonatsschrift fur Aktuelle Fragen der Arbeiterbewegung
Nowa kultura
Pamiętnikarstwo polskie: kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego
Panorama: le magazine du Bureau International du Travail
Pielęgniarka i Położna
Pokój zwycięża
Polish T. U. news
Polityka społeczna
Polnisches Gewerkschaftsbulletin
Poradnik społeczny
Praca i opieka społeczna
Praca i zabezpieczenie społeczne
Pracownik państwowy i społeczny
Pracownik państwowy i społeczny: dwutygodnik związku zawodowego pracowników państwowych i

           społecznych
Produkcja i usługi: dwutygodnik Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej
Przegląd organizacji: organ Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa i Glównego Instytutu Pracy. Miesięcznik
Przegląd sportowy
Przegląd wydarzen związkowych
Przegląd zagranicznej prasy związkowej i robotniczej
Przegląd związkowy: organ Centralnej Rady Związków Zawodowych w Polsce
Przyjaciel przy pracy: miesięcznik instrukcyjno-popularyzacyjny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Rada robotnicza: pismo społeczno-gospodarcze
Robotniczy przegląd gospodarczy
Robotnik rolny: pismo pracowników rolnictwa
Samorząd robotniczy
Służba zdrowia
Sotsial'noe obespechenie: ezhemesiachnyi zhurnal Ministerstva Sotsial'nogo Obespecheniia RSFSR
Spółdzielnia produkcyjna: dwutygodnik rolniczy dla aktywu spółdzielczego i pomowskiego
Sprawy chemików: pismo Związku Zawodowego Chemików.
Studia i materiały (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Sygnały: tygodnik kolejarza
Sztandar młodych
Technik kolejowy: organ fachowy Centralnej Sekcji Techników i Zawiadowców Odcinków Z. K. P.
Transport i drogi: organ Związków Zawodowych Transportowców i Drogowców
Trybuna samorządu robotniczego: pismo społeczno gospodarcze związków zawodowych
Trybuna: miesięcznik
Vestnik vengerskikh profsoiuzov
Vsemirnaia Federatsiia Professiona’nykh Soiuzov
Vsemirnoe Profsoiuznoe Dvizhenie
Wiadomości hutnicze: organ C. Z. P. H.
Wolne związki: pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
Zagadnienia międzynarodowego ruchu zawodowego
Związkowiec: organ Komisji Centralnej Związkow Zawodowych w Polsce
Związkowy biuletyn prawno-organizacyjny

last updated: 12/5/2011