Libraries
 

Contact Information
  
  • Librarian for Slavic and East European Studies: Wookjin Cheun
  • Location: Herman B Wells Library E560
  • Phone: (812) 855-9413
Libraries & Subjects
  
last updated: 12/22/2011

Monographic series of the BHRZ Collection

More often than not, the titles in the monographic series take the form of small booklets or brochures, mostly under 100 pages in length. The following list includes only those titles that are present in the BHRZ collection at IUB. A "series title" search in WorldCat may enable you to identify other titles included in each series.

 

 

Aktualne problemy polityki partii i rządu

          Diamand, H. Aktualne problemy polityki płac. (1957) 
          Krukowski, M. Aktualne problemy płac w przedsiębiorstwach socjalistycznych. Na 
               podstawie stenogramu wykładu wygłoszonego na kursie Wydziału Propagandy i Agitacji KC

               PZPR. (1958) 
          Skalecki, H. Problemy polityki kredyowej na wsi. Na podstawie stenogramu 
               wykładu wygłoszonego na centralnym kursie aktywu propagandowego.
(1957)
          Zawadzki, S. O polskiej drodze do socjalizmu. (1957)


Biblioteczka gromada "Rolnik Polski"

          Jacyna, I. Kobieta w spółdzielni produkcyjnej. (1953)
          Roch, J. Sprawy i sprawki pana Mikołajczyka. (1955)


Biblioteczka historyczna

          Rostowski, S. and F. Szejgis. Jak fabryki stały sie własnością narodu. (1966) 
          Zlotorzycka, M. Walery Wroblewski. (1966)


Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu

          Kieszczyński, L. Syndykalizm. (1983)

Biblioteczka Peperowca

          Gomułka, W. PPR w walce o niepodległość Polski (do ukonstytuowania się Krajowej Rady Narodowej).

               (1945) 
          Kliszko, Z. Walka PPR o front narodowy w okresie okupacji (powstanie Krajowej Rady Narodowej i

               Armii Ludowej). (1945)

Biblioteczka planu odbudowy gospodarczej

          Plan odbudowy gospodarczej. (1946)
        
Biblioteczka po prostu

          Katz, H. Odkłamać Marksizm. (1957) 
          Kuszko, E. Wolność w systemie dyktatury proletariatu. (1956) 
 
Biblioteczka pracownicza

          Olesinski, J. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. (1994) 
           
Biblioteczka przyjaciela przy pracy

          Asztemborski, A. Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. (1962) 
          Roslanowski, E. Praktyczne sposoby ewidencji i statystyki wypadków w zakładzie pracy i jednostkach

                    nadrzędnych. (1957)


Biblioteczka społecznego inspektora pracy

          Kepniak, T. Poradnik społecznego inspektora pracy. (1987)

Biblioteczka świetlicowa

          Kana, V. Brygada szlifierza Karhana. (1950)


Biblioteczka szkoleniowa rady zakładowej

          Kowalewska, S. Człowiek w procesie produkcji. (1968)

          Szczot, S. Kierunki działania zakładowej organizacji związkowej. (1968)

Biblioteczka szkoleniowa samorządu robotniczego

          Stachulski, R. Samorząd robotniczy a koszty własne produkcji. (1971)


Biblioteczka trybuna wolności

          Nowicki, A. Droga zdrady. (1953)
 
Biblioteczka wiedzy o Sląsku

          Ziemba, J. Biedaszyby Górnego Sląska i zagłębia Dąbrowskiego. (1967)

Biblioteczka współzawodnika

          Górnik Alfred Kawczyk: inicjator współzawodnictwa "cykl na dobę." (1951)

Biblioteczka Wszechnicy NSZZ Solidarność

          Bojarski, W. Kryzys gospodarki polskiej: przyczynek do analizy. (1981)


Biblioteczka wykładowcy BHP

          Szubert, W. Zagadnienia prawne ochrony pracy. (1954)
   
Biblioteczka zagadnień ekonomiki i polityki gospodarczej Polski Ludowej

          Blinowski, F. Wydajność pracy i drogi walki o jej podniesienie. (1955)
          Kuziński, S. O proporcjach między przemysłem a rolnictwem w Polsce Ludowej. (1955)


Biblioteczka żołnierza

          Demokracja i reakcja w powstaniach narodowych. (1945)

Biblioteczka związkowa

          Upowszechnianie kultury w zakładzie pracy. (1987)

          Blachowska, B. Związki zawodowe a stosunki pracy. (1985)

          Brzozowski, L. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. (1989)
          Góralski, W. Związki zawodowe w państwach kapitalistycznych: geneza, organizacja, orientacje

               polityczne, instytucjonalizacja w ustroju państwowym. (1987)

          Grzelak, A. Kształtowanie postaw pracowników wobec problemów BHP. (1987)

          Karney, E. Człowiek w srodowisku pracy : wybrane zagadnienia (1988)

          Krajewski, M. Czy Polska może wybić się na dobrobyt: kilka aspektów teoretycznych i praktycznych.

               (1988)
          Malysz, F. Pracownicze urlopy wypoczynkowe. (1987)
          Okrasa, R. Organizacja, finansowanie i formy wczasów pracowniczych. (1988)
          Stachulski, R. Organizacja pracy związku zawodowego w zakładzie. (1989)

Biblioteka dialogu społecznego

          Pliszkiewicz, M. Negocjacje zbiorowe we Francji. (1997)
          Sobótka, E. Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy. (1996) 
  
Biblioteka drogi

          Jastrzebski, W. Organizacja pracy fizycznej: wykonywanie wysiłków. (1933)
 
Biblioteka estrady

          Litwiniuk, J. Ziemia rzeczywista: wspólczesna poezja polska na estradzie. (1965)
          Szczegodzińska, L. Praca i pieśń: repertuarowe materiały rocznicowe. (1964)

Biblioteka klasyków pedagogiki

          Dawid, J. W. Inteligencja, wola i zdolność do pracy. (1966)


Biblioteka Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce

          Dobrowolski, L. Higiena: pracy, wczasów, snu. (1948)

          Szymczak, K. Pamiętniki robotników z czasów okupacji. (1948) 
 
Biblioteka Komitetu Helsinskiego w Polsce

          Wolność związkowa: zbiór zasad MOP. (1988)

Biblioteka krakowska

          Kotewicz, R. Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939. (1981)

Biblioteka kultura i życie

          Niedzielska, Z. Domy kultury: architektura i wnętrze. (1963)

Biblioteka lekarza przemysłowego

          Butarewicz, L. Ochrona zdrowia kobiety pracującej. (1975)


Biblioteka narodowa

          Hillebrandt, B. Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce. (1968) 

Biblioteka nauki o pracy

          Banka, J. Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce: studium o ergonomii humanistycznej

               Wojciecha Jastrzebowskiego. (1970)
          Danecki, J. Podział pracy w socjalizmie z doświadczeń i dyskusji radzieckich. (1967)
          Doktór, K. Przedsiębiorstwo przemysłowe: studium socjologiczne Zakładów Przemyslu Metalowego "H.

               Cegielski". (1964)
          Kordaszewski, J. Płaca według pracy: studium systemu płac w przemyśle. (1963)
          Rosner, J. Zagadnienia czasu pracy. (1962)
          Sokolowka, M. Kobieta współczesna z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i

               psychologów. (1966)
          Strumilin, S. Problemy wydajności pracy. (1959)
          Vinogradov, M. Procesy fizjologiczne w pracy człowieka. (1967)

 

Biblioteka polskiego towarzystwa ekonomicznego

          Wiśniewski, J. Jak korzystać z danych statystycznych. (1948)

Biblioteka popularyzacji prawa

          Wójtowicz, B. Honor pracy. (1951)


Biblioteka pracownika kulturalno-oświatowego

          Beyreuther, W. Ku wyzynom kultury socjalistycznej z doświadczeń działalności kulturalno-oświatowej

               związków zawodowych w NRD. (1963)
          Olszewski, H. Organizacja pracy kulturalno-oświatowej zakład pracy, dom kultury, klub, świetlica.

               (1965)


Biblioteka pracy

          Rakowski, M. Wzrost wydajności pracy podstawa wzrostu dobrobytu. (1951)


Biblioteka przodowdników pracy

          Ananiewa, L. Zwiększymy produkcję przędzy. (1950)
          Apryas, F. Moje życie i praca. (1949)
          Chabowska, T. Rok w "Grodżcu" na trzynaście miesięcy. (1950)
          Chebalin, P. Bohater pracy socjalistycznej--Iwan Walegura. (1950)
          Czernin, M. Serdeczne uczucie. (1950) 
          Jankin, I. Ze wspomnień Stachanowca. (1950)
          Jeremienko, S. We wnętrzu góry wysokiej. (1951)
          Karpiński, B. Niegdyś "Zieleniewskiego". (1950)
          Kożniewski, K. Extry i primy: bitwa o jakość w przemyśle bawełnianym. (1950)
          Kopec, C. Walka o szybkość, jakość i oszczędność. (1950)
          Kowalska, J. Nauczycielka w Polsce Ludowej. (1950)
          Królak, S. Nasza brygada remontowa. (1950)
          Kuprijanow, M. Przez przełęcze Uralu. (1950)
          Litvak, A. Słowo pięciolatki. (1950)
          Lubimow, B. Edward Friebergs: łotewski przodownik pracy. (1950)
          Małcużyński, K. Ofensywa hutnicza rozwija front. (1950)
          Mazur, S. Nazwali mnie "mistrzem" urodzajów. (1950)
          Obarzanek, A. Krowa pyskiem doi. (1950)
          Orłow, P. O tych, co budują fabryki i domy. (1950)
          Prokopiak, I. Wiodła nas jedna mysl. (1949)
          Rossijskij, M. Zespołowa organizacja pracy stachanowskiej: referat wygłoszony w Wszechzwiązkowym

               Towarzystwie do Spraw Rozpowszechniania Wiedzy Politycznej i Naukowej. (1951) 
          Ścibor-Rylski, A. "Pancerz" Józefa Szulca. (1950) 
          Ścibor-Rylski, A. Górnicze gołebie pokoju: o Wiktorze Markiewce. (1950)
          Sobczykowa, S. Trzeba rządzić robotą. (1950)
          Suchecka, W. Jadwiga Niewolik : będzie pierwszym wytapiaczem. (1951)
          Suplicki, J. Myślą i ramieniem. (1950)
          Terpilakowa, M. Moja walka o jakość. (1950)
          Ulin, I. Bohater pracy socjalistycznej--Paweł Podżarow. (1950)
          Uszkiewicz, J. Gazeta w każdej rodzinie chłopskiej. (1950)
          Warneńska, M. Kilofy wykuwają pokój. (1951)
          Witkowska, I. Młodzież buduje: pierwszy dzień nowych norm. (1950) 
          Wójcik, H. Walczyłem, teraz pracuję. (1950)
          Zakharow, A. Budowniczy metra -- Paweł Anankow. (1950)
          Zetowa, K. Włodzimierz Woroszyn i jego brygada. (1950)

Biblioteka ruchu ludowego

          Program i statut. (1946)

Biblioteka samorządowca

          Srokowski, S. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej. (1948)

Biblioteka samorządu pracowniczego

          Gilejko, L. Samorząd pracowniczy a związki zawodowe. (1987)
          Miłaczewski, B. Inicjatywy eksportowe samorządu załogi. (1985)


Biblioteka Słupska

          Rybicki, H. Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu zachodnim w latach 1945-1947. (1967)


Biblioteka służby pracowniczej

          Marek, E. Zakładowa działalność socjalna: organizacja, planowanie, finansowanie. (1980) 

Biblioteka społeczna

          Maj, K. Tło historyczne i społeczne ruchu nauczycielskiego w Polsce. (1947)
          Sokołowski, K. Struktura społeczno-godpodarcza Polski odrodzonej. (1948)

Biblioteka szkolenia partyjnego

          Gospodarka Polski Ludowej i drogi jej rozwoju. (1948)
          Partia-czołowy oddział klasy robotniczej i narodu. (1948)

Biblioteka szkoleniowa rady zakładowej

          Mirończuk, A. Ochrona pracy. (1974)
          Wasiak, K. Zadania i formy pracy zakładowej komisji do spraw młodzieży. (1974)
          Wybraniec, E. Zakładowe i terenowe komisje rozjemcze. (1978) 
 
Biblioteka wiedzy o klasie robotniczej

          Jaworski, T. Udział załóg w zarządzaniu: formy i uwarunkowania. (1976)


Biblioteka wiedzy o krajach socjalistycznych

          Ogarek-Czoj, H. Korea Pólnocna - kraj Czhollima. (1965) 


Biblioteka wiedzy o Sląsku

          Rechowicz, H. Proletariat Górnego Sląska w walce o poprawę warunków bytowych (1923-1924).

               (1965)

Biblioteka wiedzy wojskowej

          Blum, I. Z dziejów aparatu politycznego Wojska Polskiego: szkice i dokumenty. (1957)

Biblioteka wiedzy współczesnej Omega

          Rechowicz, H. Konsekwentna lewica: Komunistyczna Partia Polski. (1972) 
         

Biblioteka wychowania obywatelskiego

          Kąkol, K. Prawa i obowiązki obywatelskie w PRL. (1969)
          Krzemień-Ojak, S. Zagadnienia wspólczesnej kultury. (1968)
          Rutkowski, J. Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski Ludowej. (1966)


Biblioteka zawodowa BHP

          Zalasiński, E. Poradnik pracownika leśnego. (1969)

Bieżące zagadnienia polityki międzynarodowej

          Vasil'eva, V. Walka klasy robotniczej krajów kolonialnych z imperializmem. (1951)


Biuletyn komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju

          Wilczewski, R. Dynamika produkcji i przesunięcia przestrzenne przemysłu w Polsce w latach 1946-

          1965. (1968) 
          
Chiny Ludowe

          Ducnicz, T. Kobiety nowych Chin. (1951)

Człowiek w procesie pracy

          Czarnik, H. Adaptacja młodych pracowników. (1980)


Drogowskazy

          Klimek, J. O odpowiedzialności karnej pracowników. (1966)
          Koziorowski, M. Prawa i obowiązki absolwentów. (1968)
          Krakowski, L. Twoje prawo do urlopu wypoczynkowego. (1965)
          Lazowska, H. Przywileje i wyróżnienia za prace. (1965)
          Masewicz, W. Gdzie i jak możesz dochodzić roszczeń pracowniczych. (1966)
          Masewicz, W. Jakie uprawnienia daje staż i ciągłość pracy. (1968)
          Salwa, Z. Prawa i przywileje pracujących kobiet. (1966)
          Wolberg, I. Kiedy nie wolno wypowiedzieć tobie umowy o prace. (1965)

   

Gospodarka Polski 1918-1939

          Gradowski, R. Przyczynek do zagadnienia kapitalu państwowo-monopolistycznego w Polsce 1918-

               1939. (1965)
          Kowalak, T. Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920 - 1938. (1965)


Ideologia, polityka, obronność

          Czechowicz, A. Kapitan Czechowicz wykonał zadanie: fragmenty relacji Andrzeja Czechowicza dla

               prasy, radia i telewizji. (1971)

          Filler, W. Literatura małej emigracji. (1970)
          Gajda, E. Polska polityka zagraniczna 1944-1974: podstawowe problemy. (1974)
          Krasicki, I. Z tej i z tamtej strony Spizowej Bramy. (1973)


Komentujemy ustawe o związkach zawodowych

          Brol, J. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. (1983)
          Salwa, Z. Prawno-ustrojowa pozycja związków zawodowych. (1983)

Materiały szkoleniowe dla aktywu związkowego

          Przywara, B. Wybrane problemy polityki społecznej w okresie wychodzenia z kryzysu. (1983)


Materiały z zagranicy

          Grela, L. Poprawa warunków i wzbogacanie treści pracy monotonnej w krajach socjalistycznych.

               (1984)

Monografie działalności wojewódzkich instancji SD

          Wojciak, J. Stronnictwo Demokratyczne w województwie bydgoskim. (1983)


Monografie popularnonaukowe Prawo

          Salwa, Z. Wychowawcza rola prawa Polski Ludowej. (1954) 

Monografie śląskie Ossolineum

          Mahl, J. Problemy zatrudnienia i rynku pracy w województwie wrocławskim w latach 1956-1960.

              (1965) 

Najnowsze osiągnięcia nauki

          Wyczański, A. Z dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. (1989)


Podręczniki szkolenia partyjnego

          Czubiński, A. Polski ruch robotniczy: zarys historii. (1972)


Podstawowe zagadnienia pracy kolei

          Czerwiński, R. Zagadnienia socjalno-bytowe w kolejnictwie. (1954)

Podstawy wiedzy społeczno-politycznej

          Wesołowski, W. Klasa robotnicza i przeobrażenia struktury społecznej w PRL. (1969)


Poprawka z historii

          Fiszer, J. Niemiecka Republika Demokratyczna: geneza i przesłanki 1945 - 1949. (1986)


Poradnik aktywisty ochrony pracy

          Balcerzak, J. Jak układać kompleksowy plan poprawy warunków pracy. (1969)
          Chludziński, T. Organizacja i działalność społecznej inspekcji pracy. (1969)
          Dąbrowski, L. Jak kontrolować stan BHP w zakładzie. (1966)
          Fal, J. Na czym polega działalność komisji ochrony pracy. (1968)
          Kozieł, W. Jak kwalifikować wypadki, którym ulegają pracownicny. (1971)
          Sieradzki, W. Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. (1970)

Praca socjalna

          Mikulski, J. Przygotowanie zawodowe pracownika socjalnego. (1976)
          Oleszczyńska, A. Pracownik socjalny w pomocy społecznej. (1978)
          Rosner, J. Polityka społeczna w pracy socjalnej. (1979)

Problemy, polemiki, dyskusje

          Gierek, E. Nauka u społeczeństwo: [referat wygłoszony w dn. 27 II 1964 r. na spotkaniu z aktywem

               partyjnym i pracownikami nauki w Katowicach]. (1964)


Propozycje

          O roli związków zawodowych: wybór publicystyki. (1972)
          Kierunki poprawy warunków pracy. (1972)
          Ratyński, W. Problemy polityki zatrudnienia. (1972) 
          Żuk, D. Polityka socjalna a rozwój społeczny. (1972)

 

Refleksje & poglądy

          Rakowski, M. Partnerstwo. (1982)


Samorząd załogi

          Księżopolski, B. Zarys prawa samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego. (1987)

Seria Lex

          Taniewska-Peszko, M. Kodeks pracy z ważniejszymi przepisami wykonawczymi i aktami

               pozakodeksowymi. (1995)

    

Wiedza powszechna

          Jaworski, K. Plan 6-letni budownictwa. (1950)

Wiedza to potęga

          Krasowski, S. Watykan i Polska. (1948)
          Trąbalski, F. Pól wieku socjalizmu polskiego na Śląsku. (1947) 
        
Wybrane zagadnienia Leninizmu

          Lenin a polski ruch robotniczy i wyzwoleńcze dążenia narodu polskiego. (1969) 
          Leninowska teoria imperializmu a kapitalizm współczesny. (1969)


Z badań klasy robotniczej i inteligencji

          Malanowski, J. Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli. (1962)
          Szczepański, J. Studia nad rozwojem klasy robotniczej: praca zbiorowa. Cz. 1. (1961)


Zeszyty dokumentacji politycznej

          Kozłowski, C. Polskie partie robotnicze w warunkach I Wojny Światowej: ich rola w walce o odzyskanie

               niepodległości. (1984)

 

Zeszyty dokumentacji politycznej

          Godlewski, T. Międzynarodowy ruch komunistyczny wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980-1982

               (materiały opracowany w Instytucie Ruchu Robotniczego WSNS przy KC PZPR). (1983)
          Woznicki, B. KOR - dokumentacja tematu. (1983)

          Wybrane komentarze prasy zachodniej o podróżach i pontyfikacie Jana Pawla II. (1983)


Zeszyty OBS

         

last updated: 12/22/2011