Libraries
 

Contact Information
  
 • Librarian: Wen-ling Liu
 • Location: Herman B Wells Library E860
 • Phone: (812) 855-9695
Libraries & Subjects
  
last updated: 4/1/2010

Chinese Studies -- Inscriptions and Oracle Bones

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Under construction)

 • Akatsuka, Kiyoshi, 1913-. Kokotsu kinbun kenkyu. Tokyo: Kenbunsha, 1989. (O.J. PL2447 .A33 1989)

 • Bunakov, IUrii. Gadatel'nye kosti iz Khenani, Kitai: ocherk istorii i problematiki v sviazi s kollektsiei IKDP. Leningrad; Moskva: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1935. (PL2457 .H8 B8 1935)

 • Chang, Yen-sheng. Shan pen pei t'ieh lu. Pei-ching: Chung hua shu chu, 1984. (O.C. Z3108 .L5 C446 1984)

 • Chang, Yu-chin, 1958-. Chia ku wen hsu tz'u tz'u tien. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1994. (O.C. PL1237 .C42 1994)

 • Chao, Shao-tsu, 1752-1833. Ku mo chai chin shih pa. T'ai-pei: I wen, [1967] (O.C. AC149 .P3 ser 98 case 5 v.4)

 • Chao, Ying-shan. Ku ch'ing t'ung ch'i ming wen yen chiu. T'ai-pei shih: T'ai-wan shang wu yin shu kuan, [1983-. (O.C. PL2447 .C545 1983)

 • Ch'en, Chieh-ch'i, 1813-1884. Fu-chai chi chin lu. T'ai-pei hsien: I wen, [1971] (O.C. PL2456 .C38 1971)

 • Ch'en, Ch'u-sheng. Chin wen ch'ang yung tzu tien. Hsi-an: Shang-hsi jen min ch'u pan she, 1987 (1989 printing). (O.C. PL2448 .C35 1987)

 • Ch'en, Meng-chia, 1911-. Yin hsu pu tz'u tsung shu. Pei-ching: K'o hsueh ch'u pan she, 1956. (O.C. PL2447 .C42 1964)

 • Ch'en, Pao-ch'en, 1849-1935. Ch'eng ch'iu kuan chi chin t'u. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. PL2448 .C39 1976)

 • Ch'en, Ssu. Pao k'o ts'ung pien. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1937]. (O.C. PL2447 .C52)

 • Ch'en, Wei-chan. Chia ku wen chien lun. Shang-hai: Shang-hai ku chi ch'u pan she, 1987. (O.C. PL2457 .Y5 C526 1987)

 • Cheng, Liang-shu, 1940-. Chu chien po shu lun wen chi. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1982. (O.C. PL2447 .C575 1982)

 • Chia ku chin wen tzu tien = Jia gu jin wen zi dian. Fang Shu-hsin teng pien chu. Ch'eng-tu: Pa shu shu she, 1993. (Or. Ref. PL2447 .C576 1993)

 • Chia ku wen ho chi. Kuo Mo-jo chu pien; Chung kuo she hui k'o hsueh yuan Li shih yen chiu so pien. [Peking]: Chung-hua shu chu, 1978-1983. v.1-13. (O.C. PL2456 .C475 1978)

 • Chia ku wen pien. Chung-kuo k'o hsueh yuan K'ao ku yen chiu so pien. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1965. (O.C. PL2448 .C55 1965)

 • Chia ku wen yu Yin Shang shih. Hu Hou-hsuan chu pien. Shang-hai: Shang-hai ku chi ch'u pan she, 1983. (O.C. DS744 .C387 1983)

 • Chin, Hsiang-heng, 1918-1989. T'ao wen pien. T'ai-pei shih: I wen yin shu kuan, [1964]. (O.C. PL2448 .C43 1964)

 • Chin shih tsui pien hsu pien pu cheng. T'ai-pei: Kuo feng ch'u pan she, [1965]. (O.C. PL2448 .C41)

 • Chin wen lun wen hsuan. Wang Meng-tan pien. [Hsiang-kang: Chu ta shu tien ching shou, 1968-]. (O.C. PL2447 .W36 1968)

 • Chin wen shu fa ching hua. [Ta kang hsuan chi]. [S.l.]: Kuo chi wen hua ch'u pan kung ssu, 1992. (O.C. PL2448 .C445 1992)

 • Chou, Fa-kao. Chin wen ling shih. [T'ai-pei?: s.n., 1951]. (O.C. PL2447 .C61)

 • Chou, Fa-kao. Chin wen ku lin. Hsiang-kang: Hsiang-kang Chung wen ta hsueh, 1974-1975. 16 v. (O.C.PL2448 .C44)

 • Chou, Fa-kao. Chin wen ku lin fu lu. [Hong Kong]: Hsiang-kang Chung wen ta hsueh, 1977. (O.C. PL2448 .C448 1977)

 • Chou, Fa-kao. Chin wen ku lin pu. T'ai-pei shih Nan-kang ch'u: Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so, [1982]. (O.C. PL2448 .C44 Suppl.)

 • Chou, Hung-hsiang. Oracle bone collections in the United States. Berkeley: University of California Press, 1976. (O.C. Z3108 .L5 C495)

 • Chou Ch'in chin shih wen hsuan p'ing chu. Huang Kung-chu hsuan chu. Hsiang-kang: T'ai p'ing shu chu, 1965. (O.C. PL2448 .H91)

 • Chu, Ch'i-hsiang, 1958-. Yin hsu p'u tz'u chu fa lun kao: tui chen p'u tz'u chu hsing pien i yen chiu. T'ai-pei shih: T'ai-wan hsueh sheng shu chu, [1990]. (O.C. PL2457 .Y5 C57 1990)

 • Chu, Fang-p'u, 1897-. Chia ku hsueh: wen tzu pien. T'ai-pei shih: T'ai-wan shang wu yin shu kuan, [1964]. (O.C. PL2447 .C68)

 • Ch'u, Wan-li. Yin-hsu wen tzu chia pien k'ao shih. T'ai-pei shih: Lien ching ch'u pan shih yeh kung ssu, [1984]. (O.C. PL2447 .C64 1984)

 • Chu-yen hsin chien shih ts'ui. Kan-su sheng wen wu k'ao ku yen chiu so pien; Hsueh Ying-ch'un, Ho Shuang-ch'uan, Li Yung-liang chu. [Hong Kong? : s.n., 1989?] (O.C. PL2457 .C488 C48 1989)

 • Fang, Chun-i. Chui i chai i ch'i k'ao shih. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. PL2448 .F35 1976)

 • Fracasso, Riccardo. A technical glossary of jiaguology (oracle bone studies) = Chia ku hsueh chuan men tz'u hui. Napoli: Istituto universitario orientale, 1988. (O.C. PL1489 .F73 1988)

 • Han chien yen chiu wen chi. Kan-su sheng wen wu kung tso tui, Kan-su sheng po wo kuan pien. Lan-chou: Kan-su jen min ch'u pan she, 1984. (O.C. PL2447 .H35 1984)

 • Hayashi, Minao, 1925- San tai chi chin wen ts'un chi ying ts'an chao mu lu. fu hsiao chiao ching ko chin wen t'a pen mu lu. [T'ai-pei] : Hsueh sheng shu chu, [1971]. (O.C. PL2448 .L78)

 • Ho, Ch'eng. Chia ku wen tzu ko. Ch'eng-tu: Pa shu shu she, 1986 (1988 printing). (no call number available)

 • Ho, Kuang-yen. Yang Shu-ta hsien sheng chia ku wen lun chu pien nien mu lu. [Chiu-lung: Hsin Ya tu shu kung ssu, 1970]. (O.C. Z3108 .I59 H6)

 • Hsiang-kang pei ming hui pien. K'o ta-wei [et al.] ho pien. [Hong Kong] : Hsiang-kang shih cheng chu, 1986. (O.C. PL2448 .H5 1986)

 • Hsiao, Ai. Chia ku wen shih hua. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1980. (O.C. PL2447 .H68)

 • Hsin ch'u Chin wen fen yu chien mu. Chung-kuo she hui k'o hsueh yuan k'ao ku yen chiu so pien chi. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1983. (O.C. Z3108 .l5 H69 1983)

 • Hsu, Hsi-t'ai. Chou-yuan chia ku wen tsung shu. [Sian?]: San chin ch'u pan she, [1987?]. (O.C. PL2457.C52 H9 1987)

 • Hsueh, Shang-kung, fl. 1149. Li tai chung ting i ch'i k'uan shih. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, 1971. (O.C. PL2448 .H7 1971)

 • Hu, Kuang-wei. Chia ku wen li. [Kuang-tung]: Kuo li Chung-shan ta hsueh yu yen li shih yen chiu so, [1928]. (O.C. PL2447 .H8)

 • Hu, P'ing-sheng. Fu-yang Han chien Shih ching yen chiu. Shang-hai: Chang-hai ku chi ch'u pan she, 1988. (O.C. PL2466 .Z7 H74 1988)

 • Hu, Tzu-feng, 1917-. Chin wen shih li. T'ai-pei: Wen shih che ch'u pan she, [1974]. (O.C. PL2448 .H84 1974)

 • Huan yu chen shih t'u. Pei-ching Lu Hsun po wu kuan tsang. Lu Hsun chung ting. [Shang-hai] : Shang-hai shu hua ch'u pan she, 1986. (O.C. DS706.3 .H85 1986)

 • Huang, Chun, 1888- Tsun ku chai so chien chi chin t'u. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976] (O.C. NK7983 .A1 H82 1976)

 • Huang, Tsung-hsi, 1601-1695. Chin shih yao li. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1937]. (O.C. PL2447 .H87)

 • Hung, Chia-i. Chin wen hsuan chu i. [Nan-ching shih] : Chiang-su chiao yu ch'u pan she, 1988. (O.C. PL2448 .H95 1988)

 • Hung, Chin-shan. Han Wei Nan-pei-ch'ao pei hsueh chih yen chiu. [S.l.: s.n., 1974?]. (O.C. PL2447 .H94)

 • I ming hui shih. [Hung Pei-chiang chu pien]. T'ai-pei: Le t'ien ch'u pan she, [1971]. (O.C. PL2448 .I4 1971)

 • Jao, Tsung-i. ch'u po shu. Hsiang-kang: Chung-hua shu chu Hsiang-kang fen chu, 1985. (O.C. PL2457 .C44 J36 1985)

 • Jung, Keng, 1894-. Ch'in Han chin wen lu. Hsiang-kang: Hui tung shu chu, 1973. (O.C. PL2448 .J95 1973)

 • Jung, Keng, 1894-. Shan chai i ch'i t'u lu. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. NK7983 .A1 J86 1976)

 • Jung, Keng, 1894-. Wu ying tien i ch'i t'u lu. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. NK7983 .A1 J881976)

 • Keightley, David N. Sources of Shang history: the oracle-bone inscriptions of bronze age China. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1985, c1978. (DS744 .K44 1985)

 • Ku, Yen-wu, 1613-1682. Chiu ku lu. [T'ai-pei]: Shang wu, [1981] (O.C. AC149 .S73 1981 v. 100)

 • Kuan, Hsieh-ch'u. Hsi Chou chin wen yu fa yen chiu. Pei-ching: Shang wu yin shu kuan, 1981. (O.C. PL2447 .K78 1981)

 • Kuang fu i ch'ien T'ai-wan pien o chi lu. Cheng Hsi-fu, Chuang Shih-tsung chi lu; T'ai-wan sheng wen hsien wei yuan hui pien yin. T'ai-chung shih: T'ai-wan sheng wen hsien wei yuan hui, [1988]. (O.C. PL2447 .K83 1988)

 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978. Chin wen tsung k'ao. Pei-ching: Jen min ch'u pan she, 1954. (O.C. PL2447 .K94)

 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978. Chou tai chin wen t'u lu chi shih wen. T'ai-wan: Ta t'ung shu chu, [1971]. (O.C. PL2448 .K96 1971)

 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978. Liang Chou chin wen tz'u ta hsi k'ao shih. [T'ai-pei: s.n., 1957?]. (O.C. PL2448 .K96)

 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978. Liang Chou chin wen tz'u ta hsi t'u lu k'ao shih. Chung-kuo k'o hsueh yuan k'ao ku yen chiu so pien. Pei-ching: K'o hsueh ch'u pan she, 1957. (O.C. PL 2448 .K96)

 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978. Yin Chou ch'ing t'ung ch'i ming wen yen chiu. [S.l.: s.n., 1954?] (O.C. PL2447 .K96 1954)

 • Kuo li chung yang t'u shu kuan chin shih t'a p'ien chien mu. Kuo li chung yang t'u shu kuan pien yin. T'ai-pei shih: Kuo li chung yang t'u shu kuan, [1983]. (O.C. PL2448 .K85 1983)

 • Lao, Kan. 1907-. Chu-yen Han chien. T'ai-pei: Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so, [1957-60]. (O.C. PL2448 .L28)

 • Lao, Kan. 1907-. Han Chin hsi ch'ui mu chien hsin k'ao. T'ai-pei: Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so, [1985] (O.C. PL2457 .S53 L36 1985)

 • Li, Fan-wen. Hsi Hsia ling mu ch'u t'u ts'an pei ts'ui pien. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1984. (O.C. PL2448 .L43 1984)

 • Li, Fu-sun. 1764-1843. Han Wei liu ch'ao mu ming tsuan li. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1937]. (O.C. PL2447 .L68)

 • Li, Hsiao-ting. Chin wen ku lin tu hou chi. T'ai-pei shih Nan-kang ch'u: Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so, [1982]. (O.C. PL2448 .C44 L55 1982)

 • Li, P'u. Chia ku wen hsuan chu. Shang-hai: Shang-hai ku chi ch'u pan she, 1989. (O.C. PL2457 .Y5 L48 1989)

 • Li tai mu chih ming t'a p'ien mu lu. Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so tsang. T'ai-pei shih Nan-kang ch'u: Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so, [1985] (O.C. CS1162 .C53 1985)

 • Li tai t'ung ching. [pien che Wen wu ch'u pan she]. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1992. (O.C. PL2448 .C53 1992 v.3)

 • Liang Han chin shih wen hsuan p'ing chu. Huang Kung-chu hsuan chu. Hsiang-kang: T'ai p'ing shu chu, 1966. (O.C. PL2448 .H92)

 • Liu, Hsi-hai, d. 1853. Ch'ang-an huo ku pien. T'ai-pei hsieh: I wen yin shu kuan, [1971] 2 v. (O.C. PL2457 .S52 L58 1971)

 • Liu, Hsin-yuan. Ch'i ku shih chi chin wen shu. [T'ai-pei shih]: I wen yin shu kuan, [1971]. (O.C. PL2447 .L56 1971)

 • Liu, Hsing-lung. Chia ku wen chi chu chien shih. [Cheng-chou shih]: Chung-chou ku chi ch'u pan she, 1986. (O.C. PL2457 .A7 L58 1986)

 • Liu, I-man. Pei-ching t'u shu kuan ts'ang chia ku wen shu chi t'i yao. Pei-ching: Shu mu wen hsieh ch'u pan she, 1988. (O.C. Z3108 .L5 L59 1988)

 • Liu, Pao-nan, 1791-1860. Han shih li. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1937]. (O.C. PL2447 .L75)

 • Liu ch'ao mu chih. [pien che Wen wu ch'u pan she]. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1992. (O.C. PL2448 .C53 1992 v.7)

 • Lo, Chen-yu, 1866-1940. San tai chi chin wen ts'un. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1983. 3 v. (O.C. PL2448 .L59 1983)

 • Ma, Heng, 1880-1955. Fan chiang chai chin shih ts'ung kao. Pei-ching: Chung hua shu chu, 1977. (O.C. PL2447 .M27)

 • Ma, Hsu-lun, 1884-1970. Tu chin ch'i k'o tz'u. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1962. (O.C. PL2448 .M12)

 • Ma, Ju-sen. Yin hsu chia ku wen yin lun. Ch'ang-ch'un shih: Tung pei shih fan ta hsueh ch'u pan she, 1993. (O.C. PL2457 .A5 M28 1993)

 • Mao, Han-kuang, 1937-. T'ang tai mu chih ming hui pien fu k'ao. T'ai-pei shih: Shang wu yin shu kuan tsung ching hsiao, [1984-] (Chung yang yen chiu yuan Li shih yu yen yen chiu so chuan k'an: 81) (O.C. CS1162 .M36 1984)

 • Meng, Shih-k'ai. Chia ku hsueh hsiao tz'u tien. Shang-hai: Shang-hai tz'u shu ch'u pan she, 1987. (O.C. PL2457 .Y5 M38 1987)

 • Na, Chih-liang. Shih ku t'ung k'ao. T'ai-pei: Chung-hua tsung shu wei yuan hui, [1958]. (O.C. PL2448 .N12)

 • Ou-yang, Hsiu, 1007-1072. Liu i ti pa. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1936]. (O.C. PL2447 .O93)

 • P'u, Mao-tso. Chia ku hsueh yu Shang shih lun chu mu lu. Shang-hai: Shang-hai ku chi ch'u pan she, 1991. (O.C. Z7059 .P8 1991)

 • San chien chien tu ho chi. Li Chun-ming, Ho Shuang-chuan pien. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1990. (O.C. PL2448 .S35 1990)

 • Shan-hsi shih k'o wen hsien mu lu chi ts'un. Shan-hsi sheng ku chi cheng li pan kung shih pien; [Li Hui chu pien]. Hsi-an: San ch'in ch'u pan she, 1990. (O.C. PL2448 .S48 1990)

 • Shang, Ch'eng-tso, 1902-. Hsien Ch'in huo pi wen pien. Shang Ch'eng-tso, Wang Kuei-ch'en, Tan Ti-hua ho pien. Pei-ching: Shu mu wen hsien ch'u pan she, 1983. (O.C. PL2448 .S52 1983)

 • Shang Chou chin wen. [pien che Wen wu ch'u pan she]. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1992. (O.C. PL2448 .C53 1992 v.1)

 • Shang Chou ch'ing t'ung ch'i ming wen hsuean. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1986-. (O.C. PL2456 .S38 1986)

 • Shen, P'ei, 1964-. Yin hsu chia ku pu tz'u yu hsu yen chiu. T'ai-pei shih: Wen chin ch'u pan she, [1992]. (O.C. PL2457 .Y5 S45 1992)

 • Shima, Kunio, 1908-1977. Inkyo bokuji sorui. Tokyo: Taian, 1967. (O.J. PL2456 .S42 1967)

 • Shih k'o shih liao hsin pien. Ti 3 chi. [Pien chi che: Hsin wen feng ch'u pan kung ssu pien chi pu]. T'ai-pei shih: Hsin wen feng ch'u pan kung ssu, [1986]. 40 v. (O.C. PL2448 .S555 1986)

 • Shih k'o shih liao ts'ung shu. Chia i pien. Yen Keng-wang pien. [T'ai-pei]: I wen yin shu kuan, [1966]. (O.C. PL2448 .S5)

 • Sui T'ang mu chih. [pien che Wen wu ch'u pan she]. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1992. (Or. Rere PL2448 .C53 1992 v.9)

 • Sun, Ch'ang-hsu. Kuei chia shou ku wen tzu chi lien. Ch'ang-ch'un shih: Tung-pei shih fan ta hsueh ch'u pan she, 1987 (1988 printing). (O.C. PL2457 .A5 S85 1987)

 • Sun, Chih-ch'u. Ch'ing t'ung ch'i lun wen so yin. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1986. (O.C. NK7983.22 .S86 1986)

 • Sun, Hai-po, 1910-. Chia ku wen pien. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, [1963]. (O.C. PL2448 .S8)

 • T'ai-wan ti chu'u hsien ts'un pei chieh t'u chih -- T'ai-nan shih pien. Sun Te-piao chien hsiu, Ho Pei-fu chu pien; Hsin cheng yuan wen hua chien she wei yuan hui tsan chu. T'ai-pei shih: Kuo li chung yang t'u shu kuan T'ai-wan fen kuan, [1992] (O.C. DS799.13 .T348 1992)

 • Takashima, Ken'ichi, 1939-. Yin hsu wen tzu ping pien t'ung chien. T'ai-pei shih: Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so, [1985]. (O.C. PL2457 .Y5 T34 1985)

 • T'ang tai mu chih. [pien che Wen wu ch'u pan she]. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1992. (Or. Rare PL2448 .C53 1992 v.10)

 • Ting, Shan, 1901-1952. Chia ku wen so chien shih tsu chi ch'i chih tu. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1988. (O.C. HQ684 .A38 1988)

 • Tung, Tso-pin, 1895-1963. Chia ku hsueh wu shih nien. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, [1955]. (O.C. PL2447 .T92)

 • Tung, Tso-pin, 1895-1963. Chia ku hsueh liu shih nien. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, [1965]. (O.C. PL2447.T922)

 • Tung, Tso-pin, 1895-1963. Chia ku wen tuan tai yen chiu. [S.l.: s.n., 19--]. (O.C. PL2447 .T93)

 • Wan, Ching, chin shih 1703. Fen li ou ts'un. [T'ai-pei] : Shang wu, [1980?] (O.C. AC149 .S73 1980 v. 109)

 • Wang, Chang, 1725-1806, ed. Chin shih ts'ui pien [160 chuan]. T'ai-pei: Kuo feng ch'u pan she, [1964]. (O.C. PL 2448 .W24 1964)

 • Wang, Han-chang. Ku pei shih chien ting. [Hong Kong? : s.n., 1987?] (O.C. PL2447 .W35 1987)

 • Wang, Jen-shou. Chin shih ta tzu tien. [T'ien-chin] : T'ien-chin ku chi shu tien, [1982?] (O.C. PL2448 .W29 1982)

 • Wang, Kuo-wei, 1877-1927. San tai Ch'in Han chin wen chu lu piao. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, [1969]. (O.C. PL2448 .W32 1969)

 • Wang, Pei-yueh, 1926-. Chuan k'o i shu ti hsin shang. T'ai-pei shih: Hsin cheng yuan wen hua chien she wei yuan hui, [1985]. (O.C. CD6173 .W378 1985)

 • Wang, Yu-hsin. Chien kuo i lai chia ku wen yen chiu. Pei-ching: Chung-kuo she hui k'o hsueh ch'u pan she, 1981. (O.C. PL2447 .W33)

 • Wang, Yueh. Chia ku wen chih mi. Kuang-chou shih: Kuang-tung chiao yu ch'u pan she, 1989. (O.C. PL2457 .Y5 W36 1989)

 • Wu, Chiu-lung. Yin-ch'ueh shan Han chien shih wen. Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1985. (O.C. PL2457 .Y58 W8 1985)

 • Wu, Hao. Han Wei liu chao Tang tai mu chih chin shih li. [Shang-hai]: Shang wu yin shu kuan, [1937]. (O.C. PL2447 .W95)

 • Wu, Hao-k'un. Chung-kuo chia ku hsueh shih. Shang-hai: Shang-hai jen min ch'u pan she, 1985. (O.C. PL2447 .W83 1985)

 • Wu, Jung-kuang, 1773-1843. Yun ch'ing kuan chin wen. T'ai-pei: I wen yin shu kuan, [1971]. (O.C. PL2448 .W78 1971)

 • Wu, Ta-ch'eng, 1835-1902. Heng hsuan so chien so ts'ang chi chin lu. T'ai-pei shih: I wen yin shu kuan, [1970] (O.C. NK7983 .W87 1970)

 • Wu, Ta-ch'eng, 1835-1902. K'o-chai chi ku lu. T'ai-pei shih: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. PL2448 .W87 1976)

 • Yang, Shen, 1488-1559. Chin shih ku wen. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1936]. (O.C. PL2447 .Y22)

 • Yao, Hsiao-sui. Hsiao-t'un nan ti chia ku k'ao shih. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1985. (O.C. PL2457 .C47 Y36 1985)

 • Yeh, I-pao. Chin shih pu lu [27 chuan]. Shang-hai: Shang-wu yin shu kuan, [1935]. (O.C. PL2448 .Y43)

 • Yen, I-p'ing. Chia ku ku wen tzu yen chiu. T'ai-pei hsien Pan-ch'iao shih: I wen yin shu kuan, [1976-. (O.C. PL2456 .Y395 1976)

 • Yen, Kuan. Hu-pei chin shih shih. Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, [1936]. (O.C. PL2448 .Y45)

 • Yen I-p'ing hsien sheng shih shih chou nien chi nien t'e k'an. Yen I-p'ing hsien sheng shih shih chou nien chi nien t'e k'an pien chi wei yuan hui pien. T'ai-pei hsien Pan-ch'iao shih: I wen yin shu kuan, [1988]. (O.C. CT1828 .Y455 Y46 1988)

 • Yin Chou chin wen chi ch'eng. Chung-kuo she hui k'o hsueh yuan k'ao ku yen chiu so pien. [Peking] : Chung-hua shu chu ying yin, 1984- (O.C. PL2448 .Y54 1984)

 • Yin Chou chin wen chi lu. Hsu Chung-shu chu pien; Ssu-ch'uan ts hsueh Li shih yen chiu so pien. Ch'eng-tu: Ssu-ch'uan jen min ch'u pan she, 1984. (O.C. PL2456 .Y56 1984)

 • Yin hsu chia ku k'o tz'u lei tsuan. Yao Hsiao-sui chu pien. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1989. (O.C. PL2457 .A5 Y57 1989)

 • Yin hsu chia ku k'o tz'u mo shih tsung chi. Yao Hsiao-sui chu pien. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1988. (O.C. PL2456 .Y475 1988)

 • Yu, Hsing-wu, 1896-. Shang Chou chin wen lu i. Yu Hsing-wu pien chu, Chung-kuo k'o hsueh yuan k'ao ku yen chiu so pien chi. Pei-ching: K'o hsueh ch'u pan she, 1957. (O.C. PL2448 .Y8 1957)

 • Yu, Hsing-wu, 1896-. Shuang chien ch'ih chi chin t'u lu. T'ai-pei: T'ai lien kuo feng ch'u pan she, [1976]. (O.C. PL2448 .Y82 1976)

 • Yu, Hsing-wu, 1896-. Shuang chien ch'ih chi chin wen hsuan. Pei-p'ing: [s.n., 1933]. 2 v. (O.C. PL2448 .Y83 1933)

 • Yu, Sheng-wu. 1896-. Chia ku wen tzu shih lin. Pei-ching: Chung-hua shu chu, 1979. (O.C. PL2457 .Y5 Y8)


  Last updated on 7/15/2009
  URL: http://www.libraries.iub.edu/index.php?pageId=1000897
  Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)
  Copyright 1996-2008, The Trustees of Indiana University
last updated: 4/1/2010